Νέα

1η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ (05/11/2019)

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου Empathy In Health Care πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 και την 1η Νοεμβρίου 2019 στη Λευκωσία, Κύπρος, στις εγκαταστάσεις της Mediterranean Management Center Limited (M.M.C.), με τη συμμετοχή της Mediterranean Management Centre Limited (M.M.C.), with the participation of M.M.C Ltd, University of Nicosia, Cyprus Certification Company (C.C.C.), Vrije Universiteit Brussel, Evangelische Hochschule Berlin, University of Thessaly, Omega-Theofanis Alexandridis

Την πρώτη μέρα οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και αναλύσαν τον ρόλο που θα έχουν στο έργο. Στη συνέχεια, το MMC προχώρησε στην επισκόπηση του έργου.

2η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ (18/06/2020)

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Empathy in Health Care πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2020 μέσω του Zoom, με τη συμμετοχή της M.M.C Ltd, University of Nicosia, Cyprus Certification Company (C.C.C.), Vrije Universiteit Brussel, Evangelische Hochschule Berlin, University of Thessaly, Omega-Theofanis Alexandridis & SIA EE.
Στη συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου και η συνομιλία επικεντρώθηκε στο πνευματικό παραδοτέο 1.

Έπειτα, έγινε μια συζήτηση για τις ομάδες εστίασης, την πρόοδό τους και τα αποτελέσματά τους (εάν υπήρχαν) σε κάθε χώρα.

Περαιτέρω, η MMC είχε προετοιμάσει και συντονίσει ένα εργαστήριο ανταλλαγής ιδεών για κοινά ευρήματα και μια πρώτη διαμόρφωση των Πλαισίων επαγγελματικών προσόντων.

3η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ (06/07/2020)

Η τρίτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Empathy in Health Care πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2020 μέσω του Zoom, με τη συμμετοχή της M.M.C Ltd, University of Nicosia, Cyprus Certification Company (C.C.C.), Vrije Universiteit Brussel, Evangelische Hochschule Berlin, University of Thessaly, Omega-Theofanis Alexandridis & SIA EE.

Στη συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν διάφορα θέματα του έργου, όπως οι δραστηριότητες διάδοσης και τα οικονομικά του έργου.

4η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ (08/09/2020)

Η τέταρτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Empathy in Health Care πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2020 μέσω του Zoom, με τη συμμετοχή της M.M.C Ltd, University of Nicosia, Cyprus Certification Company (C.C.C.), Vrije Universiteit Brussel, Evangelische Hochschule Berlin, University of Thessaly, Omega-Theofanis Alexandridis & SIA EE.

Στη 4η συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου και έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στα πνευματικά παραδοτέα 1, 3 και 4.

Πριν από το τέλος της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν επίσης τις δραστηριότητες διάδοσης του έργου.

5η Διακρατική συνάντηση του έργου ‘Empathy in Health care’ (19/02/2021)

Η πέμπτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Empathy in Health Care πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2021 μέσω του Zoom, με τη συμμετοχή της M.M.C Ltd, University of Nicosia, Cyprus Certification Company (C.C.C.), Vrije Universiteit Brussel, Evangelische Hochschule Berlin, University of Thessaly, Omega-Theofanis Alexandridis & SIA EE.

Στη 5η συνάντηση οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου και έδωσαν προσοχή σε μια επισκόπηση του έργου.

Οι εταίροι συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν και η Omega-Theofanis Alexandridis & SIA EE έδωσε διαβουλεύσεις στους εταίρους σχετικά με την ανάπτυξη σεναρίων, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των βίντεο εικονικής πραγματικότητας..