Στόχοι

O κύριος στόχος του έργου είναι να εξοπλίσει το εκπαιδευτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης με την δεξιότητα της ενσυναίσθησης.
Αλλά, τι είναι η ενσυναίσθηση;

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα κατανόησης και αίσθησης για το τι βιώνει ένα άλλο άτομο.
Είναι η ικανότητα να μπορεί κάποιο άτομο να τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση κάποιου άλλου ατόμου και να αισθάνεται τι αισθάνεται το άλλο άτομο.
Στο έργο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω της χρήσης της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας να κατανοήσουν και να αισθανθούν τις εμπειρίες του ασθενούς.

Αυτή η τεχνολογία συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα σπουδών ευθυγραμμισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαισίων επαγγελματικών προσόντων (επίπεδο 5 και 7), εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά βίντεο και έναν πλήρη οδηγό εκπαιδευτή που θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση της ενσυναισθητικής επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Για να καταφέρουμε τα πιο πάνω, το έργο λειτουργεί σε τέσσερεις πυλώνες.

  1. Να Αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών και υλικό για την ενσυναίσθηση, πιστοποιημένο με ISO που θα βασίζεται σε σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και τη συμμετοχή των ασθενών μέσω των προσωπικών εμπειριών, ιδεών και προσδοκιών τους
  2. Να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα σπουδών για να αναπτύξει εικονικά σενάρια υψηλής ποιότητας στους τομείς της ενσυναισθητικής επικοινωνίας που θα:
    • παρέχουν μια συνεπή εμπειρία κλινικής επικοινωνίας
    • ενισχύουν την εμπιστοσύνη των μαθητών στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, επιτρέποντάς τους να εξασκηθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον
    • παρέχουν ανατροφοδότηση στους μαθητές σχετικά με τα δυνατά τους σημεία και τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωση
  3. Να αναπτύξει βίντεο εικονικής πραγματικότητας αλλά και εκπαιδευτικά βίντεο (ειδικά για τον τομέα), με σκοπό να αναπτύξει την δεξιότητα ενσυναίσθησης
  4. Να υποστηρίξει εκπαιδευτές για να ενσωματώσουν την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας στη διδασκαλία/εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους στην συγκεκριμένη τεχνολογία

Ως ακολούθως, οι ομάδες-στόχοι του ‘Empathy in Health Care’ είναι οι φοιτητές στην τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, οι φορείς παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.