Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο έχει σκοπό να καταστούν τα προσόντα πιο ευανάγνωστα και κατανοητά σε διάφορες χώρες και συστήματα.

Καλύπτοντας τα προσόντα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα υποσυστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, το ΕΠΕΠ παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προσόντων στις 39 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν επί του παρόντος στην εφαρμογή του.
Το σύστημα ΕΠΕΠ αναπτύσσεται σε οκτώ επίπεδα αναφοράς που ορίζονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εκφράζουν το τι γνωρίζει, το τι καταλαβαίνει και το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.
Η σημασία του συστήματος ΕΠΕΠ βασίζεται στην υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων και της διά βίου μάθησης σε όλη την Ευρώπη.